Regulamin DarowiznREGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(DAROWIZN PRZEKAZYWANYCH ZA POMOCĄ WPLACAM.NGO.PL)

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

„Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.fundacjawkierunku.pl 

„Usługodawca” – Fundacja W KIERUNKU, Bożnowice 6, 57-220 Ziębice, REGON [REGON: 521827578 ], NIP [NIP: 8871822979 ], [KRS: .0000968208 

„Regulamin” – niniejszy Regulamin.

„Użytkownik” – podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę, który zaakceptował Regulamin;

„Serwis pośrednictwa finansowego” – PayU S.A., dostawca usług płatniczych wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

„Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy na realizację jego działalności statutowej (celów statutowych) - za pomocą przelewu elektronicznego lub karty kredytowej, debetowej.

§2. Postanowienia ogólne

§3. Warunki korzystania z Serwisu

§4. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

§5. Usługi

§6. Opłaty

Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat Darowizn.

§7. Dane osobowe

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym dokonano darowizny. Dane osobowe w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń będą przechowywane przez okres 3 lat.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym dokonano wpłaty. Dane osobowe w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń będą przechowywane przez okres 3 lat. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym dokonano wpłaty. Dane osobowe w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń będą przechowywane przez okres 3 lat. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym dokonano wpłaty. Dane osobowe w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń będą przechowywane przez okres 3 lat. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyń wiejskich.

§8. Reklamacje

§9. Usunięcie danych, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

§10. Zmiany Regulaminu

§11. Postanowienia końcowe