Statut

STATUT

Rozdział I.

Postanowienia ogólne


§ 1

Stawający Stanisław Kośnik zwany dalej Fundatorem, oświadcza, że niniejszym aktem ustanawia Fundację pod nazwą: „W KIERUNKU”, zwaną dalej Fundacją.

§ 2.

 

§ 3.

Fundacja może używać wyróżniającej jej nazwy „W KIERUNKU”, znaku graficznego oraz słowno-graficznego (logo) według wzoru ustalonego. 


§ 4.

 

§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 


§ 6.

a) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,

b) tworzyć i przystępować do spółek handlowych i/lub uczestniczyć w fundacjach. 


§ 7.

Nadzór nad fundacją sprawuje Minister właściwy ze względu na charakter i cele Fundacji to jest Minister ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 


Rozdział II: Cele i zasady działania fundacji

§ 8.

Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju jednostek lub grup, w obszarze szeroko pojętego zdrowia; kultury i sztuki; komunikacji interpersonalnej, międzykulturowej i międzygatunkowej poprzez wielopłaszczyznowe działania warsztatowo-edukacyjne dla rodzin, dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla osób w trudnej sytuacji życiowej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, chorym fizycznie lub psychicznie, ofiarom przemocy, po przeżyciach traumatycznych, cierpiącym niedostatek, osobom samotnym, samotnym matkom oraz osobom cierpiącym odrzucenie, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. Celem Fundacji jest także podejmowanie działań na rzecz:

- ochrony oraz promocji zdrowia psychicznego i fizycznego,

- rozpowszechniania zdrowego stylu życia, rekreacji, sportu,

- kultury wsi, turystyki i krajoznawstwa, rozwoju rolnictwa,

- ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, ekologii,

- rozpowszechniania kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

-  innowacyjności, nauki i edukacji,

- integracji społeczności lokalnej i globalnej,

- pomocy społecznej, promocji i organizacji wolontariatu, działań charytatywnych  dla wyżej wymienionych grup.


§ 9.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.


§ 11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
§ 12.


Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§ 13.


§ 14.

1.Przychody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2)  dotacji i subwencji od osób prawnych oraz innych podmiotów,
3) zbiórek publicznych,
4) majątku fundacji,
5) odsetek i lokat bankowych,
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są w szczególności na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
5. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji. 

6. Beneficjentami Fundacji są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

Rozdział IV: Organy Fundacji

§ 15. 

3. Fundator może zostać członkiem Zarządu (w tym Prezesem Zarządu). 

4. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

5. Zarząd fundacji składa się z jednej lub więcej osób, w tym Prezesa, przy czym maksymalna liczba członków Zarządu może wynosić pięć osób. Członkowie Zarządu są powoływani przez Fundatora na czas nieokreślony.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci. Odwołanie członka Zarządu następuje m.in. w razie:
a) złożenia Fundatorowi przez Członka Zarządu rezygnacji z pełnionej funkcji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji lub przepisów prawa,

d) odwołania przez Fundatora.
7. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który winien być zatwierdzony przez Fundatora.
8. Fundator Stanisław Kośnik, powołuje siebie jako Prezesa Zarządu. 

9. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

10. Do kompetencji Zarządu należy:

11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, mogą odbywać się z wykorzystaniem narzędzi  zdalnej komunikacji internetowej.

12. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację pocztą elektroniczną.

13. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

14. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

15.W związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie za wykonywanie czynności członek zarządu może otrzymywać wynagrodzenie. Zasady wynagradzania ustala Fundator przy czym wysokość wynagrodzenia powinna uwzględniać zasady wynagradzania członków Zarządu określone w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).   

16. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umów o pracę  na określonym w niej stanowisku, z wydzielonym zakresem czynności lub mogą wykonywać zadania na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 


§ 16.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, wymagany jest podpis Prezesa Zarządu, w przypadku śmierci Prezesa tę funkcję pełni Wiceprezes. 

2. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, członkowi Zarządu przysługują uprawnienia Prezesa. Do podpisywania umów z Prezesem będzie wyznaczony pełnomocnik, wskazany przez Fundatora. W przypadku powołania Zarządu co najmniej dwuosobowego w imieniu Fundacji umowę z członkiem Zarządu będzie podpisywał inny członek Zarządu.

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego zawieranie umów o pracę z pracownikami wymaga Fundacji wymaga wcześniejszej zgody Prezesa Zarządu.


§ 17.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Majątkiem i funduszami Fundacji gospodaruje Zarząd.

 

Rozdział V.

Postanowienia końcowe


§ 18.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§ 19.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

5. Po śmierci Fundatora, jego kompetencje będzie pełnił Wiceprezes.


§ 20.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o fundacjach. 


§ 21.

Statut wchodzi w brzmieniu nadanym w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.